ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník bere na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 

 

Zákon na ochranu spotřebitele: Předpis č. 634/1992 Sb. Platný pro kupujícího = spotřebitele (dále jen kupující) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Zákon na ochranu spotřebitele se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (nejedná se tedy o spotřebitele). Je-li smluvní stranou podnikatel (právnická osoba, fyzická osoba podnikající – DIČ nebo IČO), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) ve znění i pozdějších předpisů.


 

Podací lístek pro zaslání zboží Českou poštou ve formátu .doc (pro vyplnění v počítači)

Podací lístek pro zaslání zboží Českou poštou ve formátu .pdf  (pro vyplnění ručně)

Objednávka dopravy pro zaslání zboží zpět přes přepravní službu PPL ZDE

 

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve formátu .doc (pro vyplnění v počítači)

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve formátu .pdf  (pro vyplnění ručně)

Vzor jak vyplnit formulář Odstoupení od kupní smlouvy ZDE

 


 

Ze strany kupujícího (spotřebitele)

 

1.35.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

1.36.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.35 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, uveřejněn i se vzorem na internetových stránkách prodávajícího www.elektro-internet.cz.  Odstoupení od kupní smlouvy doručuje kupující na doručovací adresu provozovny prodávajícího: ElektroInternet.cz, Kmochova 1222, 410 02  Lovosice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elektrointernet.cz

 

1.37.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820).

 

1.38.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Všechny platby, které byly obdrženy od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

1.39.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  

1.40.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

1.41.     Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady.

 

 

POSTUP ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

1)      Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno ve lhůtě 14ti dní od převzetí zboží (na doručovací adresu prodávajícího: ElektroInternet.cz, Kmochova 1222, 41002  Lovosice nebo na emailovou adresu:info@elektrointernet.cz)

 

2)      Zboží musí být doručeno zpět na doručovací adresu: ElektroInternet.cz, Kmochova 1222, 410 02  Lovosice do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Doporučujeme ke zboží doložit formulář či písemné vyjádření o Odstoupení od kupní smlouvy, také přiložení nabyvatelské faktury.

 

3)      Zabalení vraceného zboží: doporučujeme zboží pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží i originálního obalu při dopravě. Zboží doporučujeme zabalit do náhradního obalu, jelikož prodejní obal zboží není přepravním obalem! V případě reklamace u České pošty či jiných dopravců se následně špatně uplatňuje reklamace poškození zboží, je-li zboží doručováno pouze v prodejním obalu. Zboží v náhradním obalu je chráněno jak před mechanickým poškozením, tak znehodnocením obalu výrobků nálepkami dopravců. Ke zboží přiložte všechny náležitosti (návody, prospekty, všechny díly, které k výrobku patří)

4)      Po doručení prodávajícímu je kupující obeznámen s obdržením zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní

 

5)      Prodávající provede kontrolu zboží zejména za účelem, nebylo-li zboží mechanicky poškozeno, použito v rozporu s užitnou funkcí zboží, poškozeno v rámci použití zboží

 

6)      Po posouzení prodávajícím je kupující vyrozuměn pomocí elektronické pošty o ukončení posouzení odstoupení od kupní smlouvy a nárok na vrácení plnění je předán na účetní oddělení k zaslání finančních prostředků na účet kupujícího, který kupující uvedl písemně na formuláři či v emailu nebo písemnou vlastní formou. Pomocí elektronické pošty je kupujícímu zaslán také dobropis, kde je vyčíslena celková částka, která je vracena za zboží a služby. Dle §42 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prosíme zákazníky, aby dobropis podepsali a uvedli datum a poslali je zpět na náš email (elektronickou cestou – naskenovaný emailem)

 

7)     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní od převzetí zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

1)     Kupující neuhradil kupní cenu při platbě bankovním převodem – platba nebyla na určený bankovní účet připsána do 5ti (5) dní

2)     Kupující nepřevzal zboží, které mu bylo řádně zasláno na adresu určenou kupujícím v objednávce (odmítnutí převzetí zboží při doručení přepravcem)

3)     Kupující nepřevzal zboží, které mu bylo řádně doručeno na výdejní pobočku, kterou si kupující sám určil v objednávce (nepřevzetí zboží na výdejním místě)

4)     Zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí nebo nedodává

5)     Výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, která je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet

6)     Zjevná chyba v ceně zboží = cena zjevně jiná než je pro tento typ zboží obvyklé. Zjevná chyba v ceně zboží je např. chybně uvedená třímístná částka jako cena zboží, i když správně je čtyřmístné číslo a obdobné chyby v psaní.  Jestliže zjevná chyba nastane, je prodávající povinen neprodleně kupujícího informovat. V případě, že již kupující stihl částku uhradit na účet prodávajícího, bude částka bez zbytečného odkladu po připsání na účet prodávajícího, kupujícímu zaslána zpět.

7)     V případě nedostupnosti zboží delší než 10 dnů, je objednávka automaticky stornována, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak. Objednávka je stornována i v případě, že zákazník nikterak nereaguje na naši komunikaci: emaily - informace o nedostupnosti, telefony, ve kterých sdělujeme informaci o nedostupnosti zboží a nový termín naskladnění.

8)     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookie